รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563