ปีการศึกษา 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง  รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                 82                89                171
มัธยมศึกษาปีที่ 2                 71                73                144
มัธยมศึกษาปีที่ 3                 85                86                171
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น               238              248                486
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                 48                62                110
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                 61                71                132
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                 44                65                109
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย               153               198                351
รวมทั้งหมด 391 446  837