ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2559

 

ครูปิยะรัตน์  ท้าวตื้อ ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูปิยะรัตน์ ท้าวตื้อ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

ครูอำพัน  ชุ่มเชื้อ ตำแหน่ง ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ
ครูอำพัน ชุ่มเชื้อ กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>