ครูพราวพร ปันตา

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา           นางพราวพร  ปันตา

ปีการศึกษา     2557

บทคัดย่อ

               การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 5  ห้อง รวม 165 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 36 คนซึ่งได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี และการหาคุณภาพเครื่องมือโดยการนำบทเรียนสำเร็จรูปและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและนำไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อนเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานโดย t-testผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.20/83.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี มีค่าเฉลี่ยรวม 4.23 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *