ครูสมกร เขื่อนแก้ว

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง               รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อผู้ศึกษา          สมกร  เขื่อนแก้ว  ครูชำนาญการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๕       

ปีที่ศึกษา               ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  ๓๕  มีนักเรียนจำนวน  ๓๒ คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เพราะผู้ศึกษาเป็นเพราะผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖  เล่ม ๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัยชนิด  ๔  ตัวเลือก  จำนวน ๓๐ ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Likert  Scale) จำนวน ๑๐ ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่าที t – test (dependent)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

 ๑. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๖.๔๗ /  ๘๙.๑๖ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ ๑

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ             การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  ๒

๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่  ๓

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *