ครูอนุชิต แสงศิริรัตน์

ชื่องานวิจัย      รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พ31101 สุขศึกษา                                และพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย             นายอนุชิต แสงศิริรัตน์

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน รายวิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 35 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 10 คน  เป็นนักเรียนหญิงจำนวน 25 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการสอนแต่ละเรื่อง (8 เรื่อง) และแบบสอบถามความพึงพอใจ รวบรวมข้อมูลโดย เก็บคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เก็บคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการสอนแต่ละเรื่อง (8 เรื่อง) เก็บคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เมื่อใช้เอกสารประกอบการสอนครบ 8 เรื่อง เก็บข้อมูลความพึงพอใจ โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน นำผลที่ได้ไปหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (Dependent t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.82/80.19 (E1/E2 เท่ากับ 80.82/80.19)

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการในการใช้เอกสารประกอบการสอนในระดับมากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *