Wednesday, October 11th, 2017

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 11, 2017

ส่งมอบโครงการ โดย “พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง”

กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีร่วมกับหม่อมราชวงค์ศุภดิส ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุป จำกัด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (สักขีพยาน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและร่วมในการต้อนรับ