November, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: November 13, 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการ


ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บเพ็จด้วย HTML”  โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย นายไกรสร แปงใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุม  โดยคณะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจแก่ผูู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 1, 2017

ขอแสดงความยินดี

quotalp

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. นายคเณศศักดิ์ นาคไพจิตร 601 หลักสูตร วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
2. น.ส.มัชริยา พรมทิ 602 หลักสูตร พัฒนาชุมชน
3. น.ส.วณารินทร์ อินจันทร์ 601 หลักสูตร การบัญชี (บช.น.)
4. น.ส.จุฑารัตน์ มามา 601 หลักสูตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
5. น.ส.นิภารัตน์ อุ่นแก้ว 601 หลักสูตร รัฐศาสนศาสตร์ (นป.บ.)
6. น.ส.กมลวรรณ ไชยโคตร 602 หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
7. น.ส.จิราภา คำภีระ 601 หลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.)
8. น.ส.พัชรินทร์ อินจันทร์ 601 หลักสูตร ภาษาไทย (ค.บ.)
9. นายสิทธิชัย คำมา 603 หลักสูตร สังคมศึกษา (ค.บ.)
10. น.ส.จารุวรรณ วันแก้ว 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
11. น.ส.อรทัย ชัยเกิด 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
12. น.ส.ศุภิสรา จันตา 601 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
13. น.ส.ศิริรัตน์ ใจอ้าย 601 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
14. นายเอกพล สายคำมา 602 หลักสูตร คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
15. น.ส.ชมพู่ พรมวัง 601 หลักสูตร ชีววิทยา (ค.บ.)
16. น.ส.ธนิตา อินจันทร์ 601 หลักสูตร ชีววิทยา (ค.บ.)