Monday, November 13th, 2017

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 13, 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการ


ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บเพ็จด้วย HTML”  โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย นายไกรสร แปงใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุม  โดยคณะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจแก่ผูู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม