February, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 17, 2018

นำเสนอผลงานระดับชาติ


นางสาวชฏาพร บุญเหล็ก นายภาณุเกียรติ เกี๋ยงเลน และนายธนากร หน่ออวย นักเรียนตัวแทนโครงงานเยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ดำรงตนสร้างสุขภาวะ น้อมถวายสมเด็จพระมหาราชา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2540 ณ วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมโครงงานดังกล่าวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 และ 13 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีครูกิตติยา แก้วสิงห์ และครูกมลภัทร ประดาอินทร์ ที่ปรึกษาโครงงาน

Posted by: | Posted on: February 11, 2018

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์


เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพ้ัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ม้ัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเสิรมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน

Posted by: | Posted on: February 11, 2018

ค่ายพักแรม

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพััฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ สวนสาธารณะ อ.สบปราบ (โทกแม่วัง) โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง  รวมมีทักษะชีวิตที่เพิ่มขึ้น

Posted by: | Posted on: February 4, 2018

ค่ายดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยครูอังสุนีย์ สุวรรณชัย บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายให้กับนักเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติกับของจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับดาว กลุ่มดาวต่างๆ รวมทั้งได้สอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กันไป ทำให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน เรียนปนเล่นไปพร้อมกับ ในนามของผู้บริหารขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี