Sunday, February 11th, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 11, 2018

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์


เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพ้ัฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ม้ัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเสิรมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียน

Posted by: | Posted on: February 11, 2018

ค่ายพักแรม

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพััฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ สวนสาธารณะ อ.สบปราบ (โทกแม่วัง) โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง  รวมมีทักษะชีวิตที่เพิ่มขึ้น