March, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: March 16, 2018

เยี่ยมโรงเรียน

นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และพูดคุยซักถามกับเพื่อนครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสอบถามปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ในนามของผู้บริหาร ครู ขอขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้ค่ะ

Posted by: | Posted on: March 16, 2018

รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 61

ประกาศโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

สถานที่

เอกสารประกอบ

25-28 มีนาคม 61
เวลา 08.30-16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร อาคาร 1 รัฐนิรมิต
(ชั้น 1 ห้องวิชาการ)
1.ใบสมัคร (รับได้ที่สถานที่รับสมัคร)
2. สำเนา ปพ.1 หรือเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7 ติดรูปถ่าย) จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา) อย่างละ 1 ชุด
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของนักเรียน บิดา มารดา) อย่างละ 1 ชุด
6. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)
7. คะแนนสอบ O-Net
29 มีนาคม 61
เวลา 09.00-12.00 น.
สอบคัดห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอบคัดห้องสายวิทย์-คณิต ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคาร 3 รัชมังคลาภิเษก
ชั้น 2 (ห้อง 322-328)
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน
4 เมษายน 61 ประกาศผลการรับนักเรียน บอร์ดข้างโรงเรียนธนาคาร  
7เมษายน 61 1.รับรายงานตัวนักเรียน
2. รับมอบตัวนักเรียน
3. จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง
-อาคาร 10 ธรรมวัฒน์ (หอประชุม)

-ร้านค้าโรงเรียน (โรงอาหาร)

1.เอกสารการรายงานตัวของนักเรียน
2. เอกสารการมอบตัวของนักเรียน
3. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองอย่างละ  1 ชุด(สำเนา ในกรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา เท่านั้น)
4. สำเนา ปพ.1 และสำเนาสูติบัตรนักเรียน

เปิดภาคเรียน 15 พฤษภาคม 2561

Posted by: | Posted on: March 11, 2018

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 60

ในวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ประชุมสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา “PCL ด้านคุณธรรม” นอกสถานที่ ณ เรือนแพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน หลังจากนั้นได้ไปทำบุญทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ พร้อมศึกษาดูงานอาคารสถานที่โรงเรียนเรือนแพ โดยมีนายสามารถ สุทะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน ครู 1 คน เป็นโรงเรียนกลางเขื่อนที่แวดล้อมด้วยภูเขาและผืนน้ำห่างไกลจากแดนศิวิไลซ์ ขอขอบคุณครูผู้เสียสละสำหรับเด็กๆ ด้วยค่ะ

Posted by: | Posted on: March 11, 2018

วันวานที่พากเพียร สู่วันนี้ที่ภาคภูมิ


ในวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน โดยมีนายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ และมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และในวันดังกล่าวได้มีผู้ปกครองมาร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยเทอญ