June, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: June 23, 2018

คล้ายวันสถาปนา คารวะคุณครู ฟื้นฟูพิธีบวชต้นไม้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส คณะครูและนักเรียนทุกคน ได้จัดพิธี “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน คารวะคุณครู ฟื้นฟูพิธีบวชต้นไม้” ขึ้น ซึ่งในวันสถาปนาโรงเรียนแท้จริงแล้วเป็นวันที่ 22 มิถุนายน แต่ในปีนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกับพิธีไหว้ครูและพิธีบวชต้นไม้ โดยกิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บวงสรวงเจ้าพ่อห้วยฝาง พิธีทางศาสนาในหอประชุมและพิธีไหว้ครูโดยในปีนี้นักเรียนแต่ละห้องได้ตกแต่งพานมาบูชาครูได้อย่างประณีต สวยงาม หลังจากนั้นจึงได้บวชต้นไม้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าต้นไม้ต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: June 16, 2018

PLC โครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน


เมื่อวันพุธที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้อบรมหลักสูตร PLC “โครงงานคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน” 1 ใน 70 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” โดยมีคณะครูจำนวน 60 คน และนักเรียนตัวแทนห้องๆ ละ 10 จำนวน 280 คน ณ หอประชุมขะจาว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาโครงงานห้องเรียนต่อไป (ประมวลภาพอบรมครู    ประมวลภาพอบรมตัวแทนนักเรียน    ประมวลภาพทั้งระบบ)

Posted by: | Posted on: June 16, 2018

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 61

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครลงเลือกตั้ง 4 ทีม ซึ่งมากจากตัวแทนนักเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน ประกอบด้วยทีม – The fairy of SPK – ใต้ร่มแดงเทา – พลังชายไทย – รวมใจแดงเทา เราชาว ส.พ. ผลปรากฏว่าทีม “ใต้ร่มแดง-เทา” เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและส่งผลให้นายณัฐนันท์ กาดีวงค์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน จากผู้เทให้คะแนนทั้งหมด 344 เสียง จากผู้ใช้สิทธิ์ 847 เสียง ในนามผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอส่งกำลังใจให้ประธานและคณะกรรมการนักเรียนคนใหม่ทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายที่กล่าวไว้ เพื่อเราชาว ส.พ.ทุกคนค่ะ (ประมวลบรรยากาศการเลือกตั้ง)

Posted by: | Posted on: June 8, 2018

จังหวัดเคลื่อนที่

ในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปางในส่วนของอำเภอสบปราบ ตามโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมการเกษตร มอบรถจักรยาน และกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลายอีกด้วย (ประมวลภาพบรรายากาศ “จังหวัดเคลื่อนที่”)

Posted by: | Posted on: June 8, 2018

บ้านปู มอบทุนสนับสนุน


เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณอุดมลักษณ์  โอฬาร  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนสนุนสนุนงบประมาณให้กับครูชาวต่างชาติ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีครู Jimmy (Mr. Yusuf Serdar Sincer) ชาวตรุกี มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วย ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ (ประมวลภาพบรรยากาศ “บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)”) สนับสนุนการศึกษา)

Posted by: | Posted on: June 2, 2018

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การงบสูบบุหรี่โลกขึ้นโดยมีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และมีการแสดงดนตรีเพื่อห่างไกลยาเสพติดด้วยค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ

Posted by: | Posted on: June 2, 2018

เขตตรวจราชการที่ 3 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครนายกและสระแก้ว ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ โดยมีท่านผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ