Friday, June 8th, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: June 8, 2018

จังหวัดเคลื่อนที่

ในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดลำปางในส่วนของอำเภอสบปราบ ตามโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้กับประชาชนในอำเภอสบปราบ ตรวจสุขภาพ ส่งเสริมการเกษตร มอบรถจักรยาน และกิจกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลายอีกด้วย (ประมวลภาพบรรายากาศ “จังหวัดเคลื่อนที่”)

Posted by: | Posted on: June 8, 2018

บ้านปู มอบทุนสนับสนุน


เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณอุดมลักษณ์  โอฬาร  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ ได้มีกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ตามโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนั้นได้มีพิธีมอบทุนสนุนสนุนงบประมาณให้กับครูชาวต่างชาติ โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีครู Jimmy (Mr. Yusuf Serdar Sincer) ชาวตรุกี มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วย ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ (ประมวลภาพบรรยากาศ “บริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)”) สนับสนุนการศึกษา)