July, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: July 12, 2018

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรมระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียนมาสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีที่ผ่านมา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้”

Posted by: | Posted on: July 3, 2018

ศึกษาดูงาน จันทบุรี


ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้รับฟังบรรยายแนะนำโรงเรียน หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจการนักเรียน สภานักเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียน รวมทั้งได้เห็นหลักการและแนวทางการทำงานอย่างเข้มแข็งของครูและสภานักเรียนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจากการศึกษาดูงานใรครั้งนี้หวังว่าคุณครูได้นำความรู้ วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพต่อไป