Tuesday, July 3rd, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: July 3, 2018

ศึกษาดูงาน จันทบุรี


ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้รับฟังบรรยายแนะนำโรงเรียน หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจการนักเรียน สภานักเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียน รวมทั้งได้เห็นหลักการและแนวทางการทำงานอย่างเข้มแข็งของครูและสภานักเรียนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจากการศึกษาดูงานใรครั้งนี้หวังว่าคุณครูได้นำความรู้ วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพต่อไป