September, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 24, 2018

รองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครลำปางได้จัดการประกวดการแข่งขันดนตรีให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลำปางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะและดนตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนวง The Lung Lang ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวด และผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยความจริงใจค่ะ

Posted by: | Posted on: September 24, 2018

ชนะเลิศยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดการรจัดกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ขึ้น และจากผลการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับรางวัล จากนายทองดี  จอมวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันเปิดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทเพลง  ได้แก่  ทีม  The  Lang  Lung  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี คำนวล
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทหนังสั้น  ได้แก่  ทีมขะจาวฟิล์ม  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล และนางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษา  และครูผู้รับผิดชอบ  นางสุภาพร  เจริญผล
ตามโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2561  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน พ.ศ.  2561