Tuesday, September 11th, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 11, 2018

คุณได้ไปต่อค่ะ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการประกอบอาหารคาว หวาน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านประกอบอาหารนั้น นักเรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีครูธมลพรรณ์  ยอดคำ ครูผู้สอนรายวิชาคหกรรม ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้กำลังใจนักเรียน ดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา
Posted by: | Posted on: September 11, 2018

ฝีมือเป็นเลิศ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการแกะสลักผลไม้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านแกะสลัก ได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะมาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูศักรินทร์  สืบสอน และครูสุรกิตย์  จันต๊ะวงค์ ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
Posted by: | Posted on: September 11, 2018

ชนะเลิศ

นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับวง SP Band ที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อนึ่ง วงดนตรีของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี ให้ความทุ่มเท เสียสละฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและส่งเข้าร่วมประกวดในหลายๆ เวที มีผลงานเป็นที่ประจักษ์