November, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: November 12, 2018

“่ห้วยฝางเกม” 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายสมชาย  สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม “ห้วยฝางเกม” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายฐิติกร  แก้วปันกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ โดยกีฬาภายในประกอบด้วยคณะสีต่างๆ จำนวน 4 สี คือสีแดง สีม่วง สีฟ้า และสีเหลือง โดยแต่ละคณะสีได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งขบวนพาเหรดอันสวยงาม การแสดงของคณะสีต่างๆ รวมทั้งร่างกายที่พร้อมในการแข่งกีฬาแต่ละประเภท ในนามคณะผู้บริหาร คณะครู ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ

Posted by: | Posted on: November 3, 2018

ประเมินโครงงานคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 25 นำโดยคุณครูปณิสรา ใจเรือนและคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมสรุปและติดตามโครงการบ้านปูส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ โครงงานทั้งระบบโรงเรียน 71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 71 ปี แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ภายใต้โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โดยภายในงาน นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงการคุณธรรมห้องเรียนของแต่ละห้องที่ใช้โครงงานคุณธรรมไปแก้ปัญหาต่างๆ ภายในห้องของตนเอง และโครงงานคุณธรรมในแต่ละวัด จำนวน 26 วัด 26 ศรัทธา ณ ลานธรรม ลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 1, 2018

ต้อนรับครูคนใหม่

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีโอกาสต้อนรับครูใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้คือ คุณครูกนกวรรณ ขันคำ และคุณครูกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ ครูบรรจุใหม่สอนวิชาภาษาไทย และ MISS  Merafe  Galasao Maestro ชาวฟิิลิปปินส์ สอนภาษาอังกฤษ ในนามคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนสบปราบพิทยาคม ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Posted by: | Posted on: November 1, 2018

ร่วมแสดงผลงาน

วันที่  29  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2561 นักเรียนกลุ่มยุวชนประกันภัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   ทีม  The  Lung  Lang  ได้มีโอกาสร่วมแสดงผลงานเพลงที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาคเหนือ  โครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  ๒๕๖๑  ในงานตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน  ณ  ตลาดทุ่งเกวียน  ชุมชนบ้านทุ่งเกวียน จังหวัดลำปางโดยมี  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ลงพื้นที่ในชุมชนแต่ละภาคเพื่อรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยและให้บริการด้านประกันภัยในพื้นที่ต่างๆ  โดยมี นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี   คำนวล  ครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม