February, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 25, 2019

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใด้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งภายในงานได้มีคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: February 21, 2019

เข้าค่ายพักแรมประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม งานกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึก ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสาธารณะโทกแม่วัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง