February, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 21, 2019

เข้าค่ายพักแรมประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม งานกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึก ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสาธารณะโทกแม่วัง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: February 21, 2019

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

vinil
Posted by: | Posted on: February 17, 2019

“สร้างสรรค์สังคม” สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนสร้างสรรค์สังคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 157 คน พร้อมครูที่ปรึกษา จำนวน 10 ท่าน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสู่ชุมชน จัดทำที่กั้นดินพังลานสนามกีฬาหน้าวัดบ้านกาด ได้รับความร่วมมือจากอบต.นายาง และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จิตอาสาสู่โรงเรียน จัดทำแนวกั้นไปรอบโรงเรียน พัฒนาสวนเศรษฐกิจพอเพียง ทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ

Posted by: | Posted on: February 17, 2019

ค่ายบำเพ็ญประโยชน์

การจัดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะครูจำนวน 9 คนและผู้บำเพ็ญประโยชน์หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 46 คน ได้จัดกิจกรรมดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมฐานประกอบอาหารอาเซียน กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์2562 กิจกรรมฝึกวิชาชีพโดยวิทยากร คุณจันทร์จิรา ทองเผือก ได้ฝึกทักษะผู้บำเพ็ญประโยชน์ทำมาลัยตุ้ม  และดอกเกลียวฝ้าย ทุกคนทำกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้และต่อยอดเป็นอาชีพได้

Posted by: | Posted on: February 4, 2019

STEM Education

วันที่  31 มกราคม  2562 นักเรียนห้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคน จำนวน 102 คน พร้อมคณะครูวิทยาศาสตร์จำนวน  6  คน ได้จัดกิจกรรมพานักเรียน เรียนนอกสถานที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเปิดบ้านจัดกิจกรรม Northern STEM DAY 2018 (ครั้งที่ 2) จุดประกายนักคิด เรียนรู้ผ่าน  STEM Education บูรณาการความรู้ผ่านฐานกิจกรรม 6 ฐาน ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตและเทคโนโลยีสร้างสรรค์  บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน