Wednesday, March 13th, 2019

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: March 13, 2019

วันเกียรติยศ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายสมศักดิ์ สวนพลาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายทั่น ตากัน กรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ หอประชุมธรรมวัฒน์