July, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: July 21, 2019

กำจัดลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมโรคจากโรงพยาบาลสบปราบ ร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Posted by: | Posted on: July 21, 2019

หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
2. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC

Posted by: | Posted on: July 13, 2019

นักดนตรี Workshop

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านดนตรี วิทยากรจากวงนาวิกโยธินสหรัฐ ประจำการโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังรับชมคอร์นเสิร์ตจากวงนาวิกโยธินสหรัฐ เพื่อประสบการณ์ทางดนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: July 12, 2019

แก้ปัญหานักเรียนด้วยกิจกรรม

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีคณะทำงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสบปราบ คณะพยาบาลจาก โรงพยาบาลสบปราบ มาให้ความรู้และแนวทางป้องกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้องประชุมขะจาว และหอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: July 4, 2019

อบรมขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ตามที่จังหวัดลำปาง/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 กำหนดการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสบปราบในวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 นั้น โรงเรียนสบปราบพิทยาคมโดยผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย คณะครู และนักเรียนบางส่วน ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม