August, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 21, 2019

ติดตามประเมินผลจาก ก.ต.ป.น.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.35 โดย คณะกรรมการจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนักเรียนกลุ่มเด็กดีศรีสบปราบร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนขับเคลื่อนของ ก.ต.ป.น. สพม.35

Posted by: | Posted on: August 21, 2019

เยี่ยมชมนิทรรศการ “สบปราบสคูลโมเดล”

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศ “สบปราบสคูลโมเดล”ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เนื่องในงาน “ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดบ้านคุณธรรม” ตามโครงการบูรณาการเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรธรรมมาภิบาลผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2562 โดยมีท่านผู้อำนวยการปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ

Posted by: | Posted on: August 10, 2019

กิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้นเนื่องในวัน “วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2562″ โดยมีนายปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมวันภาษาไทยดังกล่าว ประกอบด้วยการแสดงละครเวที การแต่งกายของตัวละครในวรรณคดีไทยโดยคณะครู การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การตอบปัญหาเนื่องในวันภาษาไทยเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป

Posted by: | Posted on: August 10, 2019

ถวายราชสดุดี พระพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยมีนายปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดี และร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ สวนพลาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตัวแทนคณะครูและนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพร รวมทั้งได้คัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละห้องเรียนและการแสดงเทอดพระคุณแม่ ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: August 8, 2019

ผอ.สพม.35 เยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู พร้อมกำชับปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ในด้านพัฒนาคุณธรรมนักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกการเรียนของนักเรียน นโยบายจิตอาสา เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา