August, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 28, 2019

อบรมถังขยะอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการถังขยะอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความความสามารถและมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยากรผู้ช่วยโดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน ได้ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: August 28, 2019

ประดับเครื่องหมาย

๒๘ สิงหาคม ๖๒ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม พ.ท.สิทธิชัย ใจเชื้อ ผบ.นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ประดับเครื่องหมายชั้นปี และตรวจความพร้อมของนักศึกษาวิชาทหารสบปราบพิทยาคม โดยมี ผกท.ญ.กัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผกท.ภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ และ ผกท.ทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว รับการตรวจในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Posted by: | Posted on: August 21, 2019

ติดตามประเมินผลจาก ก.ต.ป.น.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.35 โดย คณะกรรมการจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนักเรียนกลุ่มเด็กดีศรีสบปราบร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนขับเคลื่อนของ ก.ต.ป.น. สพม.35