Thursday, August 8th, 2019

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 8, 2019

ผอ.สพม.35 เยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู พร้อมกำชับปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ในด้านพัฒนาคุณธรรมนักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกการเรียนของนักเรียน นโยบายจิตอาสา เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา