September, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 22, 2019

ชนะเลิศ Music contest

วงดนตรีสตริงสากล THE JOker โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการฝึกซ้อมโดย คุณครูดารุณี คำนวล ครูผู้สอนวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลนครลำปาง เพื่อรณรงค์เยาวชนให้ห่างใกลจากยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมเวทีการแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนของลำปาง

Posted by: | Posted on: September 17, 2019

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ดร.วาสนา บุญมาก มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) การทำแผนคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำ SAR แนวใหม่ และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading) โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมมรกต

Posted by: | Posted on: September 17, 2019

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล อดีตดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คุณครูภักดี  รัชตะวิภาสนันท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกับการพัฒนาคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมมรกต