November, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: November 16, 2019

ระเบียบโรงเรียน


Posted by: | Posted on: November 13, 2019

กีฬาประจำปี 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2562 โดยมีนายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมและท่านแขกผู้มีเกียรติพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ โดยการแข่งขันกีฬาภายในมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้มีร่างการที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน คณะครู ศิษย์เก่า รวมทั้งนักเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนที่ตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละเพื่อให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Posted by: | Posted on: November 4, 2019

ร่วมพิธีเปิด “ขุนดงคัพ”

นักเรียนวงโยธวาทิต ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชนบ้านดง ไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ขุนดงคัพ 1/2563” เพื่อให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ สนามโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี บ้านดง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: November 2, 2019

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: November 2, 2019

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรพันธ์ อินเพลา เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งปรึกษา หาแนวทาง การแก้ปัญหาต่างร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนในความปกครองได้เรียนอย่างมีความสุข และประพฤติ ปฏิบ้ติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน