Saturday, November 2nd, 2019

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 2, 2019

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: November 2, 2019

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรพันธ์ อินเพลา เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบคุณครูที่ปรึกษาเพื่อรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 พร้อมทั้งปรึกษา หาแนวทาง การแก้ปัญหาต่างร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนในความปกครองได้เรียนอย่างมีความสุข และประพฤติ ปฏิบ้ติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน