Thursday, August 4th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 4, 2022

ประกวดมารยาทไทย

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กำหนดจัดกิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย (ประกวดมารยาทไทย) ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมฯเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดี ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามมารยาททางสังคมที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ“ยิ้มไหว้ ทักทาย” โดยจัดการประกวดแยกระดับชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่คำนึงถึงศักยภาพแต่ละช่วงวัย

Posted by: | Posted on: August 4, 2022

กิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติร่วมให้กำลังใจนักเรียนในกิจกรรมธรรมพุทธรักษาวัฒนธรรมไทย (อบรมนักเรียนแกนนำมารยาทไทย) ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ดำเนินการจัดโดย นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดกิจกรรมฯเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนร่วมรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถปฏิบัติตามมารยาททางสังคมที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย และพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ“ยิ้มไหว้ ทักทาย”