Monday, January 9th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 9, 2023

เชิญชวนเข้าค่ายคณิตศาสตร์

Posted by: | Posted on: January 9, 2023

มอบเกียรติบัตร รางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565

วันที่ 26 เดือนธันวาคม 2565 นางลัดดา โพธิตุ้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร รางวัลตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งมีรางวัลดังนี้ 1.รางวัลชมเชย ระดับภาค ประเภทเพลง และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดลำปาง ทีม SPK Band ครูที่ปรึกษา นางสุภาพร เจริญผล นางสาวดารุณี คำนวล และนางสาวอรพรรณ หมูเทพ 2.รางวัลชมเชย ระดับภาค ประเภทคลิปวีดีโอสั้น และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดลำปาง ทีม SPK FILM ครูที่ปรึกษา นางสุภาพร เจริญผล และนายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การตอนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษา กิจกรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Posted by: | Posted on: January 9, 2023

ตอบปัญหา “วันรัฐธรรมนูญ”

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม