Tuesday, January 10th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 10, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น”

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นนักเรียนแผนการเรียนช่างยนต์รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชินโชติ เจริญสุข อาจารย์ภาควิชาเครื่องกล แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยลำปางเทคโนโลยี เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมขะจาว และลานอเนกประสงค์ชั่วคราว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม คุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก ครูที่ปรึกษา

Posted by: | Posted on: January 10, 2023

ตักข้าวล้นบาตร

วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “ตักข้าวล้นบาตร” เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยได้เชิญนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: January 10, 2023

เปิดห้องสมุด

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคน นมัสการพระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เจ้าคณะอำเภอสบปราบ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เนื่องในโอกาสพิธีเปิดห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

สืบเนื่องจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดองค์ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบก่อตั้ง 51 ปีเมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนระดมทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 509,792 บาท บัดนี้การดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงและจะใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Posted by: | Posted on: January 10, 2023

ปฐมนิเทศนักศึกษาสังเกตการสอน

วันที่ 4 มกราคม 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และครูพี่เลี้ยง ให้การต้อนและปฐมนิเทศนักศึกษาสังกตการสอนชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จำนวน 5 คน ใน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม