Sunday, January 22nd, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 22, 2023

“อบรมทีม Brass Section หรือ Horns Section”

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมทีม Brass Section หรือ Horns Section” ณ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ หจก.อินเตอร์มิวสิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้เฉพาะทางและมีทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีสากล โดยมีครูดารุณี คำนวลเป็นผู้ควบคุมและดูแลนักเรียน