Tuesday, May 9th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: May 9, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูสู่วิทยฐานะ ตามเกณฑ์การประเมิน วPA” โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาให้ความรู้ในการเขียนประเด็นท้าทายสู่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เกณฑ์ วPA เป็นต้น เพื่อให้ครูนำไปจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมขะจาว