Sunday, July 7th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: July 7, 2024

เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า

วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นางนฤมล พันลุตัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยนายพีระพัชร์ มหาวรรณ์ และนางสาวปัทมา ฮูเซน ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศติดตาม เก็บข้อมูลการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” พร้อมทั้งติดตามโครงการ “สุขาดี มาความสุข” ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง