ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายวิวัฒน์ วัฒนบุตร 2513-2514
นายสุพัฒน์ นิรมิตเจียรพันธุ์ 2514-2528
นายสว่าง คำลือ 2528-2535
นายอาณัติ เถียรประภากุล 2535-2537
นายณัฐพล แสงศรีจันทร์ 2537-2539
นายบัณฑิต พิบูลสุรการ 2539-2543
นายทั่น ตากัน 2543-2547
นายประยุทธ์ ฤทธิ์จิตเพียร 2547-2550
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ 2550-2553
นายธรณินทร์ เมฆศิริ 2553-2555
นางสมจิตร ดาวสุด 2555-2556
นายสายัณห์ พรมใส 2556-2561
นายฐิติกร แก้วปันกูล 2561-ปัจจุบัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>