แนะนำประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

surapanนายสุรพันธ์  อินเพลา 
สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ หมู้ที่ 15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีจำนวนนักเรียน 1,054 คน และข้าราชการครู 54 คน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้บริหารจัดการอย่างมีเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้พบเห็น ของผู้ปกครอง ทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายต่างๆ เพราะโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ประกอบด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ดีขึ้น
ในด้านของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ำงานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา เข้าสู่ระบบข้อตกลงร่วมกันคือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมบัตรของอาเซียนโดยผ่านหลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน เน้นหลักประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ค่านิยม ในแนวทางสันติวิธีให้มาก ในหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรให้มีความเข้าใจในความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณ๊ และความเชื่อถือ จัดให้มีการประชุมอบรมผู้รับผิดชอบสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอในฐานะที่เป็นพื้นฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ร่วมคิด ร่วมใจด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างคนดี มีความรู้ สู่มาตรฐานประชาคมอาเซียนอันเป็นสากลต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *