สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของภาคเหนือ เป็นที่ยอมรับและมีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก คณะครูบุคลากรของโรงเรียนได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ผู้พบเห็น ทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายต่างๆ เพราะโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กร ประกอบกับด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาผู้เรียนได้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

          ความสำเร็จต่างๆ เกิดจากการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่าย สมาคมผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทำให้โรงเรียนเกิดความเข้มแข็ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรา “สบปราบพิทยาคม” คงจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นเดิม เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

                                                                   (นายสุรพันธ์ อินเพลา)
                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                                                   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *