แนะนำนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู

somsak
   นายสมศักดิ์ สวนพลาย
สารจากนายกสมาคมผู้ปกครอง ครู

            การศึกษาคือการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น มีลักษณะนิสัย จิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ สังคมโลก และการประกอบอาชีพที่ดี การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอกงามทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน
การศึกษาที่ดีในปัจจุบันและการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนต่างให้ความรู้หลากหลายตามศักยภาพ ตามความถนัดที่่แตกต่างกันของบุคคล เสริมทักษะด้านการอ่าน ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการใช้ทักษะชีวิต ทักษะการงานอาชีพ การพัฒนาการงานอาชีพ การสืบทอดภูมิปัญญาและอาชีพในท้องถิ่น เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและก้าวไกลสู่สากลภายใต้แนวคิดที่ว่า บุคคลทีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญคือครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้องช่วยกันดูแลสร้างและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่บุตรหลาน โรงเรียนและสถานศึกษาเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ให้การศึกษา อบรมบ่มนิสัย ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การสร้างนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นคนดีที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ประเทศชาติและสังคมโลก เพื่อให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้องค์กรหลัก บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *