แนะนำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประวัติการทำงาน
2534 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่
2553 ครู โรงเรียนบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
2556 ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2558 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ลำปาง
2560 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ลำปาง
2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *