ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นชายหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1                94               89               183
มัธยมศึกษาปีที่ 2                58               74               132
มัธยมศึกษาปีที่ 3                87               78               165
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น              239             241               480
 มัธยมศึกษาปีที่ 4                67               55               122
 มัธยมศึกษาปีที่ 5                38               60                98
 มัธยมศึกษาปีที่ 6                56               59               115
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย              161              174               335
รวมทั้งหมด 400 415  815