Uncategorized

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: May 13, 2021

มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted by: | Posted on: May 7, 2021

ลูกช้างเชือกใหม่

Posted by: | Posted on: April 6, 2021

วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: March 29, 2021

Workshop ดนตรีสากล

บรรยากาศ workshop

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระศิลปะ ได้นำนักเรียนชุมนุมวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีสากล (workshop) โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้งสามโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพและมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านดนตรีสากล

Posted by: | Posted on: March 28, 2021

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by: | Posted on: March 26, 2021

ประเมินโครงงานคุณธรรม

Posted by: | Posted on: March 26, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมของแสดงความยินดีกับนายพิชชากร ลาดใจ ประธานสภานักเรียนและนายนันทวัฒน์ ยะชะระ รองประธานสภานักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการยุวชนประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากการคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ใส่ใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยมีครูสุภาพร เจริญผล ครูที่ปรึกษากิจกรรม ขอให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต่อไป
Posted by: | Posted on: March 25, 2021

ค่ายวิชาการ

Posted by: | Posted on: March 25, 2021

ศึกษานอกสถานที่

Posted by: | Posted on: March 21, 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา