แนะนำผู้อำนวยการ


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
2528 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
2538 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปลาปากวิทยา
2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา
2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2548 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2553 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *