August, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: August 30, 2022

ครูดีไม่มีอบายมุข 64

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุวิมล พวงสุยะ ครูนงนุช ชัยนันตา และครูนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ ในการได้รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในงานวันครูโลก พุทธศักราช 2564 ในฐานะเป็นผู้ดำรงตนปลอดอบายมุข และได้ทำโครงการครูดีเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-19

Posted by: | Posted on: August 24, 2022

ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป จึงได้ศึกษาดูงานโรงเรียนชลบรี “สุขบท” จ.ชลบุรีและ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมาปรับใช้กับบริบทของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกิดประโยชน์สืบไป

Posted by: | Posted on: August 18, 2022

18 สิงหา วันวิทยาศาสตร์ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีขาว โดยมีนายศานติกรศิ์ วงศ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดง ละครวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.6 และการแสดง science show ระดับชั้น ม.4 และ ระดับชั้น ม.5 การประกวดการแต่งการเลียนแบบนักวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมมีความรู้และความบันเทิงในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Posted by: | Posted on: August 18, 2022

ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

“ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”เมื่อ วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ นำโดย ท่านวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ ท่านนพพร สุวรรณรุจิ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และท่านพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พร้อมด้วยคณะนิเทศอาสา อ.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ อ.อุไร เปียงใจ นิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม และคณะจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมเครือข่าย ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ในการนี้ นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมพร้อม คุณพ่อสมศักดิ์ สวนพลาย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รองผู้อำนวยการอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการธเนศ กามาด คณะครูและนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะและจัดให้มีการการนำเสนอผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในฐานะโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับ 4 ดาว ของ สพฐ. และนำคณะนิเทศ เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงงานห้องเรียน ตามแนวทางของมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และแก้ปัญหาของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน และนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน (โครงงานห้องเรียนในชุมชน) ที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ศาสนพิธี สืบสานภูมิปัญญา ส่งเสริมและพัฒนาความมีจิตอาสาให้กับนักเรียนในแต่ละคณะศรัทธาวัด ซึ่งเป็นโครงการเด่นตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “การเข้าวัด วันพระ” โดยกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นผลผลิตจากการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในเครือข่ายของมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม สบปราบสคูลโมเดล จนประสบผลด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

ข่าว :นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์
ภาพ:นายบูรพา มหัทธีรนางกูล ,นายฉัตรชัย อ่อนหวาน (สภานักเรียน)

Posted by: | Posted on: August 11, 2022

โครงการต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 ณโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 60 คน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนสถานศึกษาและในชุมชน

Posted by: | Posted on: August 10, 2022

อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติด ตามโครงการ เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สาธารณสุขอำเภอสบปราบและอาสาสมัครป้องกันภัยอำเภอสบปราบ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: August 10, 2022

ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท และ ซูโดกุ ในโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี จัดโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Posted by: | Posted on: August 9, 2022

ร่วมกิจกรรมกับวัดหลวงสบปราบ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดย ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยงานโรงเรียนคุณธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมจัดกิจกรรมลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดหลวงสบปราบ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดโต๊ะหมู่บูชา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ดำเนินการจัดโดยวัดหลวงสบปราบ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by: | Posted on: August 9, 2022

รับการนิเทศติดตาม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โห้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นำโดยนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร นายเดชกำพล เจดีย์ยอด และนางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นิเทศทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอขอบคุณคณะนิเทศที่ได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นอย่างดี

Posted by: | Posted on: August 6, 2022

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยร่วมกับวันสุนทรภู่ ภายใต้หัวข้อ 236 ปี รัตนกวี สุนทรภู่ สู่ความภาคภูมิใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ โดยมีนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ทั้งนี้ภายในงานมีการแสดงชุดสุวรรณหอยสังข์ ประยุกต์จากวรรณคดีเรื่องสังข์ทองของนักเรียน การประกวดการแต่งการเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน