Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: June 25, 2020

ต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Posted by: | Posted on: June 25, 2020

กลุ่มเรียน

Posted by: | Posted on: June 17, 2020

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

รายละเอียด คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: June 17, 2020

รายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
มัธยมศึกษาปที่ 4 คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: May 27, 2020

นิเทศ ติดตาม

Posted by: | Posted on: May 27, 2020

สื่อศิลป์ ถิ่นล้านนา

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35 ได้จัดทำ VDO “สื่อศิลป์ถิ่นล้านนา เพื่อประชาธิปไตย”โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรูปแบบโครงการการประกวดเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ของการแสดงบทเพลงดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักในบทบาท หน้าที่ ในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
  3. เพื่อร่วมอนุรักษ์และการแสดงสืบสานบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือในรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทย
  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งทางด้านสังคม(การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)และวัฒนธรรมไทย(การแสดงซอบทเพลงพื้นบ้าน)
    ผู้ดูแลโครงการ ครูวัชราภรณ์ สายวงค์ และครูสายพิน ต๊ะมาสี
Posted by: | Posted on: May 12, 2020

การเรียนการสอนออนไลน์

Posted by: | Posted on: March 18, 2020

จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

พัฒนาปรับภูมิทัศน์

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

“รด.จิตอาสากับงานปอยหลวง”