Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: September 24, 2018

คุรุมุฑิตา 61

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมสืบชะตา อำลาลูกศิษย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส คุณครูผ่องพรรณ ศรีตา และคุณครูพวงเพชร สุริยุทธ ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: September 24, 2018

รองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครลำปางได้จัดการประกวดการแข่งขันดนตรีให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลำปางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะและดนตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนวง The Lung Lang ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวด และผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยความจริงใจค่ะ

Posted by: | Posted on: September 24, 2018

ชนะเลิศยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดการรจัดกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ขึ้น และจากผลการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับรางวัล จากนายทองดี  จอมวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันเปิดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทเพลง  ได้แก่  ทีม  The  Lang  Lung  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี คำนวล
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทหนังสั้น  ได้แก่  ทีมขะจาวฟิล์ม  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล และนางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษา  และครูผู้รับผิดชอบ  นางสุภาพร  เจริญผล
ตามโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2561  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน พ.ศ.  2561

Posted by: | Posted on: September 11, 2018

คุณได้ไปต่อค่ะ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการประกอบอาหารคาว หวาน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านประกอบอาหารนั้น นักเรียนได้รับการดูแล เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีครูธมลพรรณ์  ยอดคำ ครูผู้สอนรายวิชาคหกรรม ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาอันมีค่ามาให้กำลังใจนักเรียน ดังผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา
Posted by: | Posted on: September 11, 2018

ฝีมือเป็นเลิศ

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการแกะสลักผลไม้ ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ชนะเลิศการแข่งขัน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

      อนึ่ง ความสามารถของนักเรียนในทักษะทางด้านแกะสลัก ได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะมาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูศักรินทร์  สืบสอน และครูสุรกิตย์  จันต๊ะวงค์ ได้มุ่งมั่น ทุ่มเทและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ
Posted by: | Posted on: September 11, 2018

ชนะเลิศ

นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับวง SP Band ที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อนึ่ง วงดนตรีของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี ให้ความทุ่มเท เสียสละฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและส่งเข้าร่วมประกวดในหลายๆ เวที มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน