Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: October 20, 2019

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: October 13, 2019

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมกันถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ

Posted by: | Posted on: September 22, 2019

ชนะเลิศ Music contest

วงดนตรีสตริงสากล THE JOker โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการฝึกซ้อมโดย คุณครูดารุณี คำนวล ครูผู้สอนวิชาดนตรี รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลนครลำปาง เพื่อรณรงค์เยาวชนให้ห่างใกลจากยาเสพติดโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมเวทีการแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนของลำปาง

Posted by: | Posted on: September 17, 2019

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 17 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ดร.วาสนา บุญมาก มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) การทำแผนคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำ SAR แนวใหม่ และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา (School Grading) โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมมรกต

Posted by: | Posted on: September 17, 2019

โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล อดีตดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย คุณครูภักดี  รัชตะวิภาสนันท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกับการพัฒนาคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 50 ท่าน ณ ห้องประชุมมรกต

Posted by: | Posted on: August 28, 2019

อบรมถังขยะอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการถังขยะอัจฉริยะด้วยบอร์ด Arduino” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการทางคอมพิวเตอร์อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความความสามารถและมีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และวิทยากรผู้ช่วยโดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน ได้ให้ความอนุเคราะห์ความรู้ในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: August 28, 2019

ประดับเครื่องหมาย

๒๘ สิงหาคม ๖๒ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม พ.ท.สิทธิชัย ใจเชื้อ ผบ.นฝ.ศฝ.นศท.มทบ.๓๒ ประดับเครื่องหมายชั้นปี และตรวจความพร้อมของนักศึกษาวิชาทหารสบปราบพิทยาคม โดยมี ผกท.ญ.กัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผกท.ภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ และ ผกท.ทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว รับการตรวจในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Posted by: | Posted on: August 21, 2019

ติดตามประเมินผลจาก ก.ต.ป.น.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.35 โดย คณะกรรมการจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนักเรียนกลุ่มเด็กดีศรีสบปราบร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนขับเคลื่อนของ ก.ต.ป.น. สพม.35

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน