Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: September 12, 2020

เรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก

Posted by: | Posted on: September 12, 2020

ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1

วันพุธที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.20 – 16.00 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมสามัญสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครั้งที่ 1 /2563 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน รวบรวมความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อย่างทั่วถึง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอความคิดที่ทำให้เกิดการยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน

Posted by: | Posted on: September 12, 2020

พิธีรับมอบตำแหน่งสภานักเรียน 63

Posted by: | Posted on: August 27, 2020

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากาคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by: | Posted on: August 27, 2020

หลักสูตรต้านทุจริตตามราโชบาย รัชกาลที่ 10

Posted by: | Posted on: August 24, 2020

วิทยาศาสตร์นิทัศน์

Posted by: | Posted on: August 18, 2020

วันวิทยาศาสตร์ไทย

Posted by: | Posted on: August 18, 2020

ต่อต้านคอร์รัปชั่น

Posted by: | Posted on: August 14, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Posted by: | Posted on: August 12, 2020

วันแม่แห่งชาติ 63