February, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 27, 2023

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 คน รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล เป็นดังนี้ 1. นางสาวผกามาศ คำผง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และได้เข้าสอบรอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ 2. เด็กหญิงภัณฑิตา เทพสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Posted by: | Posted on: February 27, 2023

งานแสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้เกียรติมาเปิดอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานห้องเรียนคุณธรรม โครงงานห้องเรียนชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ) และกิจกรรมเวทีศักยภาพทางวิชาการ โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

Posted by: | Posted on: February 21, 2023

เชิญร่วมงาน

Posted by: | Posted on: February 18, 2023

ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติเปิดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งการฝึกการทำงานในระบบหมู่ เป็นต้น โดยภายในกิจกรรมมีบททดสอบความสามารถอย่างหลากหลาย ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่ ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: February 18, 2023

สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์คนดี

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(สร้างสรรค์สังคม) โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินการจัดค่ายอาสาสร้างสรรค์สังคม ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร ปฏิบัติงานหรือให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อแสดงถึงความเสียสละต่อสังคมและมีจิตสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Posted by: | Posted on: February 16, 2023

อบรม “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่”

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยจากการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชนครูอาจารย์ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์การแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือรวมถึงสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ในชุมชนและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

Posted by: | Posted on: February 14, 2023

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1แฟ้มสะสมผลงาน

Posted by: | Posted on: February 10, 2023

ยกย่องคนดี คนเก่ง ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนตามโครงการ “ยกย่องคนดี คนเก่ง” ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นการยกย่องนักเรียนในการทำความดี และและเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอื่นต่อไป

Posted by: | Posted on: February 8, 2023

สรุปเหรียญรางวัล

Posted by: | Posted on: February 7, 2023

นักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คนใหม่

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง