May, 2020

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 27, 2020

สื่อศิลป์ ถิ่นล้านนา

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35 ได้จัดทำ VDO “สื่อศิลป์ถิ่นล้านนา เพื่อประชาธิปไตย”โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปี 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในรูปแบบโครงการการประกวดเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ของการแสดงบทเพลงดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักในบทบาท หน้าที่ ในการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
  3. เพื่อร่วมอนุรักษ์และการแสดงสืบสานบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือในรูปแบบการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทย
  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนหวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งทางด้านสังคม(การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)และวัฒนธรรมไทย(การแสดงซอบทเพลงพื้นบ้าน)
    ผู้ดูแลโครงการ ครูวัชราภรณ์ สายวงค์ และครูสายพิน ต๊ะมาสี
Posted by: | Posted on: May 26, 2020

ประกาศสำคัญ ม.1 และ ม.4 ค่ะ

รายละเอียดคำถามอื่นๆ คลิกที่นี่ค่ะ

Posted by: | Posted on: May 25, 2020

สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ให้เข้าทำการทดสอบวัดระดับความรู้ และจัดอันดับห้องเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อ >https://bit.ly/2B1Yslm

📌 ผู้สมัครเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อตนเอง ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบด้วยนะจ๊ะ

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ และจัดอันดับห้องเรียน 📅
ระดับชั้น ม.1 1️⃣ สอบวันที่ 6 มิถุนายน 2563
ระดับชั้น ม.4 4️⃣ สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2563

Posted by: | Posted on: May 17, 2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4

👩‍💻 ผู้สมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้องของรายชื่อด้วยนะจ๊ะ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 👉👉 ทั้งนี้ ให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อในหน้าเว็บไซต์ระบบรับสมัครฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ กรณีพบรายชื่อของตนเองผิด หรือตรวจสอบไม่พบรายชื่อตนเอง ให้แจ้งติดต่อผู้ดูแลระบบ ภายในวันเวลาดังกล่าว (ก่อน 22 พฤษภาคม 2563) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบรายชื่อถูกต้องชัดเจนแล้วนะจ๊ะ 📣 https://bit.ly/3ffZgCR

Posted by: | Posted on: May 12, 2020

การเรียนการสอนออนไลน์

Posted by: | Posted on: May 3, 2020

กระบวนการการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4