February, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 26, 2024

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: February 20, 2024

20 กุมภา “วันวิชาการ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “รวมพลัง SOFT POWER ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการอัตลักษณ์วิถีเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ” และถอดบทเรียน “โครงงานคุณธรรมและห้องเรียนชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)” โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: February 15, 2024

20 กุมภาพันธ์

Posted by: | Posted on: February 15, 2024

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย น้อย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ อย น้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานโรงเรียน อย น้อย ณ ห้องประชุมขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้ มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม คุ้มค่า ปลอดภัย ปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง และเป็นแกนนำสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมไปยังเพื่อน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: February 15, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนางสาวภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio/การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: February 10, 2024

พร้อมครับ

Posted by: | Posted on: February 8, 2024

สภา อาสา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภานักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันในการทำฝายกั้นบริเวณหมู่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีคุณครูชัยยันต์ ปินนวล เป็นผู้ควบคุม

Posted by: | Posted on: February 8, 2024

รด.จิตอาสา

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชั้นปีที่ ๑ – ๒ (ชาย, หญิง) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ คน พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา (ทำฝายกั้นน้ำ) บริเวณท่อสูบน้ำ หมู่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: February 6, 2024

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ื 3

ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 5-9 ก.พ. 67 โดยวันจันทร์ที่ 5 ก.พ. 67 ติวและเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากร คุณณัฐพล เปรมจิตต์ จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) วันอังคารที่ 6 ก.พ. 67 ติวและเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 วิทยากร พี่โบ๊ท ครุศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยม) จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: February 2, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (หุ่นยนต์เดินตามเส้น)”

วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานเทคโนโลยี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ “หุ่นยนต์เดินตามเส้น”” โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล วิทยากรผู้ทรงความรู้จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และอาหารณรงค์ เครือกันทา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมขะจาว