October, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: October 27, 2023

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/66

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม รตต.ทัศน์ เมืองมา ตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: October 24, 2023

มอบถ้วยรางวัล

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแด่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 23 โรงเรียน ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนรายนามดังนี้ นางสาวเนตรนัดดา ฟูธรรม นางสาวชนินาถ ทินวัง และนางสาวนาขวัญ สุนประโคน ซึ่งทั้ง 3 คน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม เป็นผู้ควบคุมทีม

Posted by: | Posted on: October 24, 2023

โครงการกาชาดปันน้ำใจ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 โครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2566 มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 20 คน ทางโรงเรียนและนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาวในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมให้กำลังใจกับคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม ในการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือและ 4 ภูมิภาค และการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 23 โรงเรียน โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อ.เถิน จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6

ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: October 22, 2023

ฝึกภาคสนามรด.

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการจัดการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นเวลา 10 วัน โดยแบ่งเป็น 2 ห้วง ดังนี้ ห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566 และห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 76 นาย ณ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: October 15, 2023

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล

วันที่ 9 -13 ตุลาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรม”ค่ายพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสากล” ประจำปี 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรี ส่งเสริมการกล้าแสดงออกของนักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านดนตรีอย่างเต็มความสามารถ โดยมีคุณครูดารุณี คำนวล คุณครูผู้ดูแล ณ หอประชุมขะจาว และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: October 10, 2023

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม หลักสูตรวิชาช่างยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตามโครงการช่างยนต์จิตอาสาบริการชุมชน ตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก คุณครูสิรวิศ หม่องเม็ง และคุณครูอภิสรา มาใจ ครูผู้ควบคุม ณ ศาลาประชาคม บ้านจัว อ.สบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: October 9, 2023

บริการประชาชน

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม หลักสูตรวิชาช่างยนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ออกหน่วยบริการประชาชนเพื่อให้บริการการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตามโครงการช่างยนต์จิตอาสาบริการชุมชน ตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก คุณครูสิรวิศ หม่องเม็ง และคุณครูอภิสรา มาใจ ครูผู้ควบคุม ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่ง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: October 8, 2023

อำนวยความสะดวกในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน

ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบในการนี้ รด.จิตอาสา ชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 10 นายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทาน โดยมีครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ควบคุม