Uncategorized

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: May 17, 2024

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 67

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พ.ต.ต.ธีระ สุมา และคณะตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบมาให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง นางภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: May 10, 2024

“กล้าขะจาวคืนถิ่น”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มาให้ความรู้ แนะแนวทางการใช้ชีวิต การศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างหลากหลาย รวมทั้งนำแนวคิดและนำเสนอเคล็ดลับให้ประสบผลสำเร็จสู่รุ่นน้อง ซึ่งในนามของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความชื่นชมยินดี กับความสำเร็จของทุกๆ ท่าน และขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ มา ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: May 10, 2024

ชาร์ทพลังสุข ปลุกพลังบวก

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณครูวราภรณ์ สว่างการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มาปลุกพลังบวกให้กับนักเรียน ในการรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมเพื่อค้นพบตัวเองอย่างหลากหลาย ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: May 6, 2024

TODAY BIG SMILE

Posted by: | Posted on: May 6, 2024

กล้าขะจาวคืนถิ่น

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในย้ายไปปฏิบัติราชการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูดารุณี คำนวล (ครูอ๋อ) เนื่องในโอกาสย้ายไปปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในนามคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบคุณ คุณครูดรุณี คำนวล ที่ได้พัฒนาศักยภาพนักเรียน🥰ทางด้านดนตรีสากลอย่างเต็มศักยภาพและมีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” แด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) และนางสาวพิชญา คำปัน (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) มาให้ความรู้และเทคนิคในการวัดและประเมินผลนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

สร้างระบบการช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทักษะการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้างระบบการช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน” โดยมีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายรณสิงห์ รือเรือง (นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ) และนางศุภัคพิมล มาแปง (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มาให้ความรู้ ณ หอประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

รับเกียรติบัตรระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตรระดับประเทศ จากสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนองค์กรผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม เนื่องจาก “เป็นโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย” ณ กรุงเทพมหานคร

Posted by: | Posted on: May 1, 2024

ระดับดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับรางวัล โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) ระดับดีภายใต้โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” โดยนักเรียนกลุ่ม “กล้าใหม่ขะจาว” ได้จัดทำโครงงาน “พุทธศรัทธา สร้างพลังจิตอาสา สู่ชุมชน”เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยทำนุบำรุงศาสนา มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียน วัดและชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)โดยใช้โครงงานเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา