April, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: April 30, 2024

ยินดีกับลูกช้างเชือกใหม่

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 โควตา Quota มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

ค่ายกองปูจา

วันที่ 2 เมษายน 2567 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) ได้มาให้ขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม “การแข่งขันตีก๋องปู่จา นครลำปาง ประจำปี 2567” โดยมีนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบกล่าวให้โอวาสและเยี่ยมชมการฝึกซ้อมดังกล่าว ร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ ใต้ถุนอาคารอเนกคุณากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

รับรายงานตัวและรับมอบตัว

วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการ “รับรายงานตัวและรับมอบตัว” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมขะจาว โดยมีนางสาวภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมขะจาว

Posted by: | Posted on: April 3, 2024

พบปะเพื่อนครู

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ให้การต้อนรับนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายนเรศ เตชะสืบ กรรมการ และนายมงคล แก่นใจ ประธานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้พบปะเพื่อนครู และสร้างความเข้าใจในการบริหารงานโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน และได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูศุภพันธ์ุ สุพรม ในการเลื่อนวิทยฐานะครู ค.ศ.2 (ชำนาญการ) ในโอกาสการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมรกต