June, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: June 28, 2023

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม

วันพุธ ที่28 มิถุนายน 2566 เวลา 09:11:30น. กลุ่มงานนักเรียนเรียนรวมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลสบปราบได้ให้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนักจิตวิทยาคลินิกของทางโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมให้ความรู้รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนเรียนรวม

Posted by: | Posted on: June 28, 2023

แข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยนายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ นางสาวกนกวรรณ ขันคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 8 รายการ ได้รับรางวัลเทียบเกณฑ์ เหรียญเงิน จำนวน 3 รายการ เทียบเกณฑ์เหรียญทองแดงจำนวน 5 รายการ

Posted by: | Posted on: June 26, 2023

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเครือข่ายในอำเภอสบปราบ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยขบวนพาเหรดแสดงแผ่นป้ายรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การแสดงละครหุ่น พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและประพฤติตนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: June 22, 2023

“วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน” 22 มิถุนายน

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักข้าวล้นบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันสถาปนาโรงเรียน หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบันจำนวน 85 ทุน และถวายผ้าป่าแต่ละหมู่บ้านของศิษย์รุ่นปัจจุบัน และในเวลา 17.09 ได้มีพิธีถวายผ้าป่าศิษย์เก่าทุกรุ่น เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: June 15, 2023

เพื่อนที่ปรึกษา YC

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 งานแนะแนว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ YC เพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) และพัฒนาเครือข่ายแกนนำนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor) กิจกรรมมุ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวให้คำปรึกษาเพื่อนนักเรียนตามหลักการให้คำปรึกษา การขับเคลื่อนโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ในสถานศึกษากับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้มีความยั่งยืน

Posted by: | Posted on: June 14, 2023

คนดี คนเก่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน “คนดี คนเก่ง” ของแต่ละห้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ในการพัฒนาตนเองต่อไป

Posted by: | Posted on: June 9, 2023

พิธีส่งมอบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน จากรุ่นปีการศึกษา 2565 สู่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในพิธีท่านดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเดิมจำนวน 42 คน และได้ส่งมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี และเข็มกลัดสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 จำนวน 47 คน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: June 9, 2023

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกนึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านได้เข้าร่วมพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: June 7, 2023

รับรางวัลประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเเข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต้านทุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2566

Posted by: | Posted on: June 4, 2023

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระะบรมราชินี ประจำปี 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง