May, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 30, 2024

เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย Boot Camp

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายศานติกรศ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง พร้อมกับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย Boot Camp ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: May 24, 2024

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนบ้านสว้า อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.น่าน เนื่องในโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีแด่คุณครูชนะชัย ตันปะละ ครูชำนาญการ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอต้อนรับสู่รั้วแดง-เทา ด้วยความยินดียิ่ง

Posted by: | Posted on: May 24, 2024

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการธเนศร์ กามาด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: May 17, 2024

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 67

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พ.ต.ต.ธีระ สุมา และคณะตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบมาให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง นางภรภัทร พลับพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบกับครูที่ปรึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: May 10, 2024

“กล้าขะจาวคืนถิ่น”

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มาให้ความรู้ แนะแนวทางการใช้ชีวิต การศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างหลากหลาย รวมทั้งนำแนวคิดและนำเสนอเคล็ดลับให้ประสบผลสำเร็จสู่รุ่นน้อง ซึ่งในนามของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความชื่นชมยินดี กับความสำเร็จของทุกๆ ท่าน และขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ มา ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: May 10, 2024

ชาร์ทพลังสุข ปลุกพลังบวก

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณครูวราภรณ์ สว่างการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มาปลุกพลังบวกให้กับนักเรียน ในการรู้จักตัวเอง การวางเป้าหมายในชีวิต เพื่อให้นักเรียนรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการทำกิจกรรมเพื่อค้นพบตัวเองอย่างหลากหลาย ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: May 6, 2024

TODAY BIG SMILE

Posted by: | Posted on: May 6, 2024

กล้าขะจาวคืนถิ่น

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในย้ายไปปฏิบัติราชการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูดารุณี คำนวล (ครูอ๋อ) เนื่องในโอกาสย้ายไปปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในนามคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบคุณ คุณครูดรุณี คำนวล ที่ได้พัฒนาศักยภาพนักเรียน🥰ทางด้านดนตรีสากลอย่างเต็มศักยภาพและมีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ จนเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง

Posted by: | Posted on: May 4, 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้” แด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ) และนางสาวพิชญา คำปัน (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) มาให้ความรู้และเทคนิคในการวัดและประเมินผลนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมขะจาว